Besluitenlijst - Gemeenteraad

Van 25 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Notulen en zittingsverslag d.d. 28 maart 2024

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2024 worden aan de raadsleden digitaal bezorgd op 17 april 2024. Aan de raadsleden wordt gevraagd deze goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Jaarrekening 2023 kerkfabriek Sint-Ermelindis - advies

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2023 van de kerkfabriek Sint-Ermelindis.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Jaarrekening 2023 protestantse kerk - advies

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2023 van de Protestantse Kerk.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 april 2024

 

Aanvullend verkeersreglement - tonnagebeperking traject K. Albertlaan-Panoramalaan - goedkeuring

In 2024 start de systematische handhaving van snelheid en doorgaand zwaar verkeer in Korbeek-Lo Noord, via een ANPR-trajectcontrole op het traject Koning Albertlaan / Panoramalaan.  De gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed om de handhaving van doorgaand zwaar verkeer op basis van een tonnagebeperking mogelijk te maken.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links Aanvullend verkeersreglement tonnagebeperking K. Albertlaan-Panoramalaan.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Poolstok: uitnodiging algemene vergadering op 31 mei 2024 : goedkeuren agenda & vaststellen mandaat

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering d.d. 31 mei 2024 van Poolstok cvba goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 25 april 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Zefier: gewone algemene vergadering van 13 juni 2024 - goedkeuren agenda en bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier, die zal plaatshebben op 13 juni 2024 en de vertegenwoordiger die als volmachtdrager zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering van Zefier, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van 25 april 2024 in verband met de te behandelen agendapunten van de cvba Zefier.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Iverlek: algemene vergadering tevens jaarvergadering d.d. 26 juni 2024 - goedkeuring agenda en bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 26 juni 2024 van Iverlek goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 25 april 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Mededelingen

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Rapportering LEKP 1.0 - 2023 - Kennisname

De gemeente tekende in op het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 en engageerde zich hiermee om bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen tegen 2030, dit via concrete acties binnen vier tastbare werven (vergroening, energie, mobiliteit en water) én maatregelen om het energieverbruik van het eigen patrimonium te verminderen. Jaarlijks wordt een inhoudelijke rapportering gevraagd via een kennisgeving van de voortgang aan de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links 240417_lekp-1.0_bierbeek.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Vragenkwartiertje

Op het einde van de raad wordt een vragenkwartiertje voor de raadsleden georganiseerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.