Agenda Gemeenteraad

Van 28 MAART 2024

 

 

AANWEZIG :

voorzitter-burgemeester :  Johan Vanhulst

schepenen :  Cil Cuypers, Jan Van der Velpen, Frederik De Buck, Lisa Hermans, Stefaan Van Haegenborgh

raadsleden :  Mia Ombelet, Sandra Noé, Hans-Kristof Carême, Karen Dourée, Els De Martelaer, Arnaud Recko, Ludo Aerts, Marijke Sterckx, Monda Wuytack, Walter Frooninckx, Maarten Van Schoonbeek, Hilde Delbecque, Hilde De Rous, Regine Rutsaert

algemeen directeur :  Peter Verlinden

VERONTSCHULDIGD :

raadslid :  Tie Vanbeselaere

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.1. Secretariaat - Notulen en zittingsverslag d.d. 29 februari 2024

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

 

Gelet op artikels 1 §5, 32 en 33 van het huishoudelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad;

 

Feiten en context

Overwegende dat de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 29 februari 2024 digitaal bezorgd werden aan de raadsleden op 20 maart 2024;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

De op 20 maart 2024 digitaal bezorgde versie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 29 februari 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.4. Politie - Aanvullend verkeersreglement dynamische eenrichting Kloosterstraat - aanpassing uren

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

 

Gelet op de wet op de politie van het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, aangenomen door de gemeenteraad van Bierbeek in zitting van 05/02/1982 en goedgekeurd op 05/05/1982;

 

Gelet op de goedkeuring van het geactualiseerde mobiliteitsplan van de gemeente Bierbeek door de gemeenteraad in zitting van 31/03/2022;

 

Gelet op de uitbreiding van het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer van 05/02/1982 waarbij dynamisch eenrichtingsverkeer en een uitbreiding van permanente zone 30 werd ingevoerd in de Kloosterstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 06/09/2018; 

 

Gelet op de uitbreiding van het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer van 05/02/1982 waarbij zone 30 en bebouwde kom werd uitgebreid in de Bierbeekse dorpskernen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21/09/2023;

 

Feiten en context

Overwegende dat de Sint-Pietersschool gelegen is op de hoek van de N3-Tiensesteenweg en de Kloosterstraat, met op elke schooldag druk verkeer op de N3 en verkeersbewegingen naar en vanuit de woningen in de Kloosterstraat, en dat dit een doordachte sturing van de verkeersstromen naar en van de school noodzakelijk maakt;

 

Overwegende dat de zone 30 te Korbeek-Lo werd uitgebreid door het aanvullend verkeersreglement van 21/09/2023, is het verkeersreglement van 06/09/2018 niet langer van toepassing voor wat de uitbreiding van zone 30 in de Kloosterstraat betreft;

 

Argumentatie

Overwegende dat het wenselijk is de tijdvensters waarin eenrichtingsverkeer geldt in de Kloosterstraat aan te passen aan de effectieve tijdsduur van de verkeersbewegingen van ouders en scholieren naar en weg van de schoolomgeving enerzijds en van het tweerichtingsverkeer voor bewoners van de Kloosterstraat en andere weggebruikers buiten deze tijdvensters anderzijds;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van de gemeente Bierbeek d.d. 05/02/1982 wordt gewijzigd als volgt :

 

HOOFDSTUK I: VERBODEN EN BEPERKT VERKEER

 

Artikel 1.3: VERBOD IN EEN RICHTING (UITGEZONDERD FIETSERS, SPEED PEDELECS EN BROMFIETSEN) – EENRICHTINSVERKEER D.M.V. DYNAMISCHE VERKEERSBORDEN

 

KLOOSTERSTRAAT:

Het tweerichtingsverkeer wordt opgeheven en het (dynamisch) eenrichtingsverkeer ingesteld, met een verboden rijrichting (uitgezonderd fietsers, speed pedelecs en bromfietsen) richting Tiensesteenweg, tijdens schooldagen:

 

Elke weekdag van:

 8:15 u tot 9:00 u.

 

En:

        Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:

 15:00 u tot 16:00 u

 

        Woensdag van:

 11:30 u tot 13:00 u

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van dynamische verkeersborden C1 met onderbord M12 en F19 met onderbord M18.

 

Informatief wordt de dynamische figuur F45c, met onderbord M12 (doodlopende weg, uitgezonderd fietsers en bromfietsers) geplaatst op het kruispunt Bieststraat – Kasteelstraat (waarschuwing voor het verkeer in de richting Kloosterstraat – Tiensesteenweg).

 

De dynamische verkeersborden gelden slechts bij het zichtbaar zijn van de overeenkomstige aanduidingen op de betrokken dynamische signalisatie.

 

Artikel 2:

De uitbreiding van het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer van 05/02/1982 waarbij dynamisch eenrichtingsverkeer en een uitbreiding van permanente zone 30 werd ingevoerd in de Kloosterstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 06/09/2018, wordt opgeheven.

 

Artikel 3:

Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT DYNAMISCHE EENRICHTING KLOOSTERSTRAAT.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.5. Mobiliteit - Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant betreffende de leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelweg F24 te Bierbeek - goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op het decreet Lokaal bestuur;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2016 betreffende de goedkeuring van de algemene samenwerkingsovereenkomst voor aanleg, onderhoud en beheer van de fietssnelweg langs de spoorlijn Leuven-Tienen;

 

Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019;

 

Gelet op de beslissing van de deputatie van Vlaams-Brabant van 26 oktober 2023 betreffende de leesbaarheid F24 segment Leuven-Boutersem: samenwerkingsovereenkomsten en overheidsopdracht; 

 

Argumentatie

Overwegende dat de Provincie Vlaams-Brabant in het kader van de realisatie en promotie van de F24 fietssnelweg Leuven - Tienen de zogenaamde F-routetaal wil implementeren op de F24;

 

Overwegende dat de provincie hiervoor in eerste instantie wil starten met het opstellen van een leesbaarheidsplan door een uniforme bewegwijzering ofwel routetaal te voorzien op de fietssnelweg F24;

 

Overwegende dat de leesbaarheidsbouwstenen van dit leesbaarheidsplan, die op de F24 toegepast zullen worden, focussen op de volgende doelen:

        Routebegeleiding: via F-borden en grondlogo's de weggebruiker in staat stellen om zijn route gemakkelijk te volgen tot zijn bestemming.

        Verschaffen van informatie: specifieke bouwstenen, zoals infoborden, zorgen voor informatie over de route, de omgeving en het fietsnetwerk.

        Gebruik van de fietsroute stimuleren: het plaatsen van borden en logo's zorgt ervoor dat de fietssnelweg zichtbaar wordt. Zo sensibiliseren we potentiële gebruikers van de fietssnelweg.

        Bijdragen tot fietscomfort en veiligheid: specifieke bouwstenen zorgen voor meer fietscomfort. Daarnaast maken logo-grondmarkeringen andere weggebruikers attent op de aanwezigheid van een fietssnelweg, wat de veiligheid voor fietsers vergroot.

        Toeleiding naar de fietssnelweg en attractiepolen: de provincie voorziet bewegwijzering tussen aanliggende kernen en attractiepolen enerzijds en de fietssnelweg anderzijds.

        Screening van de wegcode: via een inventarisatie-oefening werd de vereiste verkeerssignalisatie in kaart gebracht. De nodige verkeersborden worden aangebracht om de route wettelijk in overeenstemming te brengen voor onder meer het befietsen met de 'speed pedelec' (elektrische fietsen met maximale snelheid 45 km/h). Ontbrekende markeringen kunnen nog aangebracht worden en de voorrang van de fietssnelweg ten opzichte van de aantakkende wegen wordt geregeld.

 

Overwegende dat de uitrol van de leesbaarheid in diverse stappen gebeurt:

 1. De Provincie Vlaams-Brabant zal een leesbaarheidsplan uitwerken. Dit plan vormt een overzicht van alle locaties waar er bewegwijzering, leesbaarheidselementen of markeringen moeten aangebracht worden. Aan de hand van dit plan wordt verder overleg opgestart met de betrokken wegbeheerders om zo tot een definitief plan te komen.
 2. De wegbeheerder (gemeente Bierbeek) geeft toestemming voor het plaatsen van de bewegwijzering en leesbaarheidselementen. Hiervoor wordt met de lokale besturen langs de F24 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
 3. De Provincie Vlaams-Brabant zal de signalisatie en markeringen bestellen en laten plaatsen. De plaatsingskosten en kostprijs van de productie van de bewegwijzering en markeringen worden door de provincie gedragen.
 4. Na plaatsing worden de leesbaarheidselementen eigendom van de gemeente Bierbeek, die verder instaat voor het onderhoud ervan.

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De samenwerkingsovereenkomst betreffende het verbeteren van de leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelweg F24 Leuven - Tienen, tussen de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Bierbeek, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2:

Dit besluit wordt samen met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst overgemaakt aan de Provincie Vlaams-Brabant.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.10. Jeugd - Ontwerp en uitvoering van speelzones aan de borre -  lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, artikel 90, 1°;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 143.000,00 niet);

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Argumentatie

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontwerp en uitvoering van speelzones aan de borre” een bestek met nr. 2024/BRM/526 werd opgesteld door Gemeente Bierbeek;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Financiële gevolgen

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 115.702,48 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21% btw;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0752-00/2200500/BESTUUR/CBS/0/IP-4.1.8.4 (actie 4.1.8.4) en 0752-00/2400000:BESTUUR/CBS/0/IP-4.1.8.4 (actie 4.1.8.4)  en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1 :

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2024/BRM/526 en de raming voor de opdracht “Ontwerp en uitvoering van speelzones aan de borre”, opgesteld door Gemeente Bierbeek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 115.702,48 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21% btw.

 

Artikel 2 :

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3 :

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0752-00/2200500/BESTUUR/CBS/0/IP-4.1.8.4 (actie 4.1.8.4) en 0752-00/2400000:BESTUUR/CBS/0/IP-4.1.8.4 (actie 4.1.8.4).

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.13. Secretariaat - Onder Den Toren vzw - aanduiding van gemeentelijke afvaardiging in de algemene vergadering en het bestuursorgaan - goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.

 

De statuten van de vereniging zonder winstoogmerk Onder Den Toren.

 

Feiten en context

Er werd een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam: Onder Den Toren.

 

Het voorwerp van de vzw betreft het verzekeren van de dagelijkse werking van de Parochiezaal te Bierbeek.

 

Argumentatie

De vereniging heeft als belangeloos doel: het bevorderen van het gemeenschaps- en verenigingsleven in Bierbeek.

 

Vanwege het maatschappelijk doel van de vzw Onder Den Toren is het aangewezen dat vanuit de gemeente geparticipeerd wordt aan de bestuursorganen van deze vereniging.

 

Deze gemeentelijke participatie in de bestuursorganen blijft beperkt tot een adviserende stem.

 

Artikel 7 van de statuten van de vzw Onder Den Toren laat dergelijke participatie toe.

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Cil Cuypers, lid van onze raad, aan te stellen als vertegenwoordiger met adviserende stem in de Algemene Vergadering van de vzw Onder Den Toren.

 

Artikel 2:

Cil Cuypers, lid van onze raad, aan te stellen als vertegenwoordiger met adviserende stem in het bestuursorgaan van de vzw Onder Den Toren.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.2. Secretariaat - Mededelingen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Kennisneming

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.3. Politie - Politieverordening voor beperkte snelheidsovertredingen - goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29 quater;

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en meer in het bijzonder de artikelen 119 en 135, §2;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41;

 

Gelet op het decreet van 31 maart 2023 over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid;

 

Gelet op de politieverordening betreffende beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) van 27 oktober 2022;

 

Feiten en context

Gelet op de publicatie van het hersteldecreet GAS 5 op 21 april 2023 in het Belgisch Staatsblad. Dit hersteldecreet trad in werking op 1 mei 2023 en zorgt voor een aantal noodzakelijke aanpassingen aan het huidige regelgevend kader betreffende de gemeentelijke administratieve geldboeten voor de beperkte snelheidsovertredingen;

 

Argumentatie

Overwegende dat het hersteldecreet GAS 5 in de eerste plaats tegemoet komt aan de problematiek van het originele proces-verbaal: oorspronkelijk voorzag het GAS 5-decreet dat het originele proces-verbaal moest worden overgemaakt aan de overtreder, waardoor het originele proces-verbaal niet langer in bezit was van de sanctionerend ambtenaar, hetgeen zou kunnen leiden tot juridische problemen bij een eventuele beroepsprocedure. Door een aanpassing via het hersteldecreet GAS 5 volstaat het voortaan om een afschrift van het proces-verbaal te bezorgen aan de overtreder;

 

Overwegende dat het hersteldecreet GAS 5 in de tweede plaats een oplossing biedt voor de vertalingen van dossiers van buitenlandse overtreders. Het is niet meer noodzakelijk om alle documenten te vertalen. Het volstaat om de buitenlandse overtreder een informatiebrief te sturen die voldoet aan de richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie;

 

Overwegende tenslotte dat de termijn die de sanctionerend ambtenaar heeft om verweerschriften te beantwoorden opgetrokken wordt van dertig dagen naar negentig dagen. Indien deze termijn overschreden is, worden de verweermiddelen geacht aanvaard te zijn. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een aantal bepalingen in de politieverordening van 27 oktober 2022 betreffende de beperkte snelheidsovertredingen te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die zijn doorgevoerd door het recente hersteldecreet;

 

Overwegende dat het hersteldecreet GAS 5 voor een aantal praktische problemen een oplossing geboden heeft, maar dat het hersteldecreet nog geen oplossing voorziet voor de moeilijkheid om binnen de administratieve procedure boetes te verhalen op personen die snelheidsovertredingen begaan met een voertuig waarvan ze geen eigenaar zijn. Dit probleem duikt op zowel bij voertuigen met een natuurlijke persoon als eigenaar, als bij voertuigen met een rechtspersoon als eigenaar. De wegverkeerswet (wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer), waar de GAS 5-regeling is ondergebracht (artikel 29 quater), bevat specifieke regels om er bij strafrechtelijke vervolging voor te zorgen dat de werkelijke overtreder wordt veroordeeld.  Deze regels kunnen niet toegepast worden in de gedepenaliseerde, administratieve procedure van GAS5. Om straffeloosheid te vermijden, is het aangewezen om in de politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen van 27 oktober 2022 zelf een regeling omtrent de kentekenaansprakelijkheid te voorzien, geïnspireerd op de strafrechtelijke bepaling van artikel 67bis van de wegverkeerswet en die zowel voor natuurlijke als rechtspersonen geldt. Dit gebeurt door de toevoeging van een nieuw artikel 2;

 

Overwegende dat de hogere regelgeving een lacune laat die niet wordt opgevuld door het recente hersteldecreet, is de gemeenteraad bevoegd om zelf zulke bepaling uit te vaardigen.

 

Overwegende dat enkele tekstuele aanpassingen moeten doorgevoerd worden.

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen, goed.

 

 

POLITIEVERORDENING VOOR BEPERKTE SNELHEIDSOVERTREDINGEN

 

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

 

Artikel 1.

Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid op plaatsen gelegen op het grondgebied van de gemeente Bierbeek wordt gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete als al de volgende voorwaarden vervuld zijn :

 

        het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur;

        de snelheidsovertreding wordt begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur;

        het gaat om een snelheidsovertreding vastgesteld volgens de voorwaarden, vermeld in art. 62 Wegverkeerswet, met uitzondering van het zesde en achtste lid, met automatisch werkende toestellen als vermeld in hetzelfde artikel, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;

        de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;

        er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

 

De overtreding die voldoet aan het eerste lid wordt hierna ‘beperkte snelheidsovertreding’ genoemd.

 

Artikel 2.

Wanneer de bestuurder bij de vaststelling van de snelheidsovertreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze begaan is door de houder van de kentekenplaat van het motorvoertuig waarmee de overtreding is begaan.

 

Wanneer de snelheidsovertreding werd begaan met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon die de gebruikelijke bestuurder in de Kruispuntbank voertuigen heeft laten registreren, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt de gebruikelijke bestuurder gelijkgesteld met de houder van de kentekenplaat en wordt vermoed dat de overtreding is begaan door de geregistreerde gebruikelijke bestuurder van het voertuig.

 

De houder van de kentekenplaat of de bestuurder die hiermee gelijkgesteld werd, kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen 15 dagen na datum van de kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

 

Hoofdstuk 2: De gemeentelijke administratieve geldboete

 

Artikel 3.

§1. De sanctionerend ambtenaar kan overeenkomstig dit reglement bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete voor de beperkte snelheidsovertredingen. De identiteit van de overtreder wordt vastgesteld conform artikel 2 van deze verordening.

 

§2. De bedragen van de administratieve geldboetes voor de beperkte snelheidsovertredingen, zijn gelijk aan de bedragen vastgelegd door de Vlaamse Regering in artikel 2, 2° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.

 

Hoofdstuk 3. De administratieve procedure

 

Afdeling 1. Vaststelling

 

Artikel 4.

De vaststelling van de beperkte snelheidsovertredingen gebeurt door de bevoegde personen vermeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Artikel 5.

Een afschrift van het proces-verbaal van de overtreding wordt binnen veertien dagen nadat de overtreding is vastgesteld bezorgd aan de sanctionerend ambtenaar, vermeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 

Afdeling 2. Procedure voor de sanctionerend ambtenaar

 

Artikel 6.

Binnen veertien dagen na de dag waarop de sanctionerend ambtenaar het afschrift van het proces-verbaal heeft ontvangen, bezorgt hij een afschrift daarvan, samen met de vermelding van het bedrag van de administratieve geldboete aan de overtreder.

 

Als de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft, mag het afschrift van het proces-verbaal vervangen worden door de informatiebrief, vermeld in artikel 5 van richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.

 

De overtreder betaalt de administratieve geldboete binnen dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij hij binnen diezelfde termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar. De betaling van de administratieve geldboete of het bezorgen van de schriftelijke verweermiddelen gebeuren overeenkomstig de wijze die in de kennisgeving is bepaald.

 

Artikel 7.Schriftelijk verweer

Als de sanctionerend ambtenaar de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond verklaart, brengt hij de overtreder daarvan op de hoogte binnen negentig dagen na de dag van ontvangst van het schriftelijk verweer, met vermelding van de administratieve geldboete die moet worden betaald. In dat geval wordt de administratieve geldboete betaald binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar op de wijze die in deze kennisgeving is bepaald.

 

Artikel 8.Aanvaarding schriftelijk verweer

Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen van de overtreder niet onontvankelijk of ongegrond verklaart binnen negentig dagen na de dag van ontvangst van het schriftelijk verweer, worden die verweermiddelen geacht aanvaard te zijn.

 

Artikel 9.Definitieve beslissing

De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, heeft uitvoerbare kracht als ze definitief geworden is. De voormelde beslissing is definitief op één van de volgende tijdstippen:

 1. Dertig dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 6 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar of beroep aantekent bij de politierechtbank
 2. Dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar waarbij de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond worden verklaard, zoals bepaald in artikel 7 van deze verordening, tenzij degene aan wie de boete is opgelegd binnen deze termijn beroep aantekent bij de politierechtbank.

 

Artikel 10.Geen toepassing van gemeentelijke administratieve sancties

Wanneer de sanctionerend ambtenaar tijdens de procedure vaststelt dat de voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen, zoals vermeld in artikel 1 van deze verordening, niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd.

 

Afdeling 3: Sanctionerend ambtenaar

 

Artikel 11.

De sanctionerend ambtenaar, aangesteld door de gemeenteraad, staat in voor en waakt over de verwerking en afhandeling van de dossiers omtrent de beperkte snelheidsovertredingen die het voorwerp uitmaken van de voorliggende politieverordening.  De sanctionerend ambtenaar neemt in volledige onafhankelijkheid de beslissingen.

 

Afdeling 4. Beroep bij de politierechtbank

 

Artikel 12.

Tegen een beslissing waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd, kan diegene aan wie de boete is opgelegd, binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank.

 

De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

 

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding en Opheffingsbepalingen

 

Artikel 13:

De politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen treedt vanaf heden in werking.

 

Artikel 14:

De politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen van 27 oktober 2022 is vanaf heden opgeheven.

 

 

 

Artikel 2:

De politieverordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285 t.e.m. 288 Decreet Lokaal Bestuur.

 

Artikel 3:

§1 Conform artikel 119 Nieuwe Gemeentewet wordt een afschrift van deze beslissing en de politieverordening toegezonden aan:

        de bestendige deputatie van de provincieraad binnen de 48 uur,

        de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Leuven,

        de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en van de politierechtbank.

 

§2 Er wordt ook een elektronisch exemplaar overgemaakt aan de referentiemagistraat.

 

§3 Een afschrift van deze beslissing en de politieverordening wordt toegezonden aan:

        de korpschef van de politiezone

        de sanctionerend ambtenaar

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links POLITIEVERORDENING VOOR BEPERKTE SNELHEIDSOVERTREDINGEN.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.6. Openbare werken - Verklaring Initiatief Trustone voor lokale besturen - goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

De gemeenteraad is bevoegd op basis van de artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.

 

De gemeenteraad keurde op 5 oktober 2023 het gemeentelijk klimaatactieplan (SECAP 2030) Bierbeek goed.

 

Feiten en context

In 2019 ondertekenden de Vlaamse overheid samen met de Nederlandse overheid, maatschappelijke actoren en de bedrijven uit de natuursteensector het TruStone-initiatief. Daarbij engageerden deze partijen zich tot een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen.

 

TruStone is een internationaal MVO-initiatief (maatschappelijk verantwoord ondernemen) voor de natuursteensector dat een samenwerkingsplatform biedt tussen Nederland en Vlaanderen om internationaal op te trekken in de strijd tegen kinderarbeid, voor duurzaamheid en voor gelijke lonen in de natuursteensector.

 

Deelname houdt in dat uw gemeente – in overheidsopdrachten die natuursteen omvatten – clausules opneemt die stellen dat de leverancier zijn keten inzichtelijk moet maken en mogelijke mistoestanden moet aanpakken.

 

Argumentatie

‘Initiatief TruStone’ staat voor afspraken voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen.

 

Als Fairtradegemeente én ‘klimaatgemeente’ (cfr. hoofdstuk 5.4 van het SECAP ‘Duurzame productie en consumptie) is het niet meer dan logisch dat ook Bierbeek deze bezorgdheid ter harte neemt.

 

TruStone draagt ook bij aan heel wat duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waartoe Bierbeek zich heeft geëngageerd door de SDG-verklaring te ondertekenen (https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen).

 

Het is een gezamenlijk, breed gedragen en gecoördineerd initiatief van de natuursteensector in Vlaanderen en Nederland, samen met de Vlaamse en Nederlandse overheid, ngo’s, vakbonden en individuele natuursteenbedrijven. In Vlaanderen zijn reeds 35 gemeenten aangesloten.

 

TruStone biedt steden en gemeenten advies en ontzorging.

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

17 stemmen voor: Johan Vanhulst (CD&V), Cil Cuypers (Vooruit), Jan Van der Velpen (CD&V), Frederik De Buck (Groen), Lisa Hermans (CD&V), Stefaan Van Haegenborgh (CD&V), Mia Ombelet (CD&V), Sandra Noé (Open Bierbeek), Hans-Kristof Carême (Open Bierbeek), Els De Martelaer (Groen), Ludo Aerts (CD&V), Monda Wuytack (CD&V), Walter Frooninckx (Open Bierbeek), Maarten Van Schoonbeek (Open Bierbeek), Hilde Delbecque (Vooruit), Hilde De Rous (CD&V) en Regine Rutsaert (Open Bierbeek).
3 onthoudingen: Karen Dourée (N-VA), Arnaud Recko (N-VA) en Marijke Sterckx (N-VA).
 

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de Verklaring Initiatief Trustone voor lokale besturen goed.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.7. Patrimonium - Grondinnames Neervelpsestraat - ontwerpen van authentieke akten - goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet;

 

Gelet op gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2022 betreffende de voorlopige goedkeuring van het rooilijnplan;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 mei 2022 betreffende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan;

 

Feiten en context

Gelet op het rooilijnplan van 21 oktober 2021;

 

Gelet op het schattingsverslag van 26 januari 2022 opgemaakt door landmeter-expert Johan Artois;

 

Gelet op het afbakeningsplan van 20 september 2022 volgens het welke de prekadastrale gegevens van innames 1, 2, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20 en 21 tot stand kwamen;

 

Gelet op het afbakeningsplan van 22 december 2023 volgens het welke de prekadastrale gegevens van innames 4, 6, 7, 10, 11, 12 en 16 tot stand kwamen;

 

Gelet op de verkoopbeloften en prekadastraties;

 

Gelet op de ontwerpen van administratieve akten opgemaakt door geassocieerde notarissen Janssen, Missoul & Dryvers;

 

Argumentatie

Overwegende voor de aanleg van de fietspaden langs de Neervelpsestraat nog delen van de percelen gelegen te Neervelpsestraat en kadastraal gekend als Bierbeek, 1de afdeling, sectie G, nummers 328A2, 329E, 356B, 356C, 355L, 355K, 355H, 383C, 382V2, 382X2, 382/W2, 359C2, 359N, 359A2, 359X, 360S, 360T, 360R en sectie H, nummer 340G, dienen verworven te worden door de gemeente;

 

Financiële gevolgen

Overwegende dat de uitgave voor deze aankoop voorzien is in het meerjarenplan op jaarbudgetrekening 2023/3.2.3.4/0200-00/2200100/GEMEENTE/CBS/IP-3.2.3.4;

 

Gelet op het budgettair advies van de financieel directeur;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De ontwerpen van authentieke akten voor de aankoop van de loten  1, 2, 4 t.e.m.13 en 15 t.e.m. 21 zoals afgebeeld op het op het afbakeningsplan van 20 september 2022 en het afbakeningsplan van 22 december 2023 tegen de totaalprijs van € 6.498,64 worden goedgekeurd.

 

Artikel 2:

De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen om namens de gemeente de akten te ondertekenen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.8. Patrimonium - Trampolinehal vzw Turn Around: goedkeuring akte van recht van opstal

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet;

 

Feiten en context

Gelet op de Beleidsverklaring 2019-2024, goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 januari 2019;

 

Gelet op de beleidsdoelstelling 10 van het meerjarenplan 2020-2025: "Een laagdrempelig en geïntegreerd vrijetijdsaanbod", actieplan 4.18. "Aanbieden van hedendaagse en goed onderhouden vrijetijdspatrimonium";

 

Gelet op het perceel gelegen te Bierbeek, 1de afdeling, sectie D, nummer 247R;

 

Gelet op het schattingsverslag van 14 maart 2024 opgemaakt door landmeter-expert Johan Artois;

 

Gelet op het ontwerp van administratieve akte opgemaakt door geassocieerde notarissen Janssen, Missoul & Dryvers van 20 maart 2024;

 

Argumentatie

Overwegende dat er een tekort is aan beschikbare uren en bergruimte in de gemeentelijke sporthal de borre om in te spelen op alle vragen van de sportclubs;

 

Overwegende dat vzw Turn Around aangeeft teveel tijd te verliezen met steeds opbouwen en afbreken van de trampolines, dit bovendien fysiek zeer belastend is voor de trainers en ze dus een oplossing zoeken waarbij de trampolines kunnen blijven staan;

 

Overwegende dat de Bierbeekse sportclub Turn Around meer dan 300 leden telt, een kwaliteitsvolle jeugdwerking heeft en reeds heel wat successen boekte op lokaal, Provinciaal, Vlaams, Belgisch en Wereldniveau;

 

Overwegende dat het oorspronkelijke idee om de bestaande sporthal uit te breiden uiteindelijk financieel onhaalbaar bleek;

 

Overwegende dat de gemeente bereid is om een perceel grond naast de huidige sporthal ter beschikking te stellen om een trampolinehal te bouwen;

 

Overwegende dat deze locatie voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur door Sport Vlaanderen;

 

Overwegende dat de Vlaamse overheid in 2024 één oproep (deadline 31/03) lanceert naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen;

 

Overwegende dat de vzw Turn Around een deel van bovenvermeld perceel van 22 m x 34 m in recht van opstal wenst te nemen voor de bouw van een trampolinehal zoals aangeduid op schets;

 

Overwegende dat alle activiteiten (lessen, trainingen en wedstrijden) met trampolines voortaan zullen plaatsvinden in de daartoe voorziene trampolinehal, waardoor in de sporthal tijd en ruimte vrijkomt voor andere clubs;

 

Overwegende dat de trampolinehal geen gemeentelijk patrimonium wordt en dus ook niet zal worden onderhouden, bewaakt, gepoetst,... door de gemeente;

 

Overwegende dat, om beleidsdoelstelling 10 van het meerjarenplan 2020-2025 te realiseren, wordt voorgesteld om de jaarlijkse opstalvergoeding vast te leggen op € 25,00;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De gemeente zal het recht van opstal toekennen aan vzw Turn Around (Bergstraat 10 - 3360 Bierbeek, ON BE 0869.715.460) op een deel van het perceel kadastraal gekend als Bierbeek 1ste afdeling, sectie D, nr 247R. Het recht van opstal wordt toegekend voor een periode van 27 jaar, mits de betaling van een jaarlijkse opstalvergoeding van € 25,00 en onder voorwaarden opgesomd in het bij onderhavige beslissing gevoegde ontwerp van authentieke akte.

 

Artikel 2:

Het ontwerp van authentieke akte opgemaakt door geassocieerde notarissen Janssen, Missoul & Dryvers wordt goedgekeurd;

 

Artikel 3:

De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen om namens de gemeente de akten te ondertekenen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.9. Sport - Investeringssubsidie vzw Turn Around voor de bouw van trampolinehal - goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

 

Feiten en context

Gelet op de Beleidsverklaring 2019-2024, goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 januari 2019;

 

Gelet op de beleidsdoelstelling 10 van het meerjarenplan 2020-2025: "Een laagdrempelig en geïntegreerd vrijetijdsaanbod", actieplan 4.18. "Aanbieden van hedendaagse en goed onderhouden vrijetijdspatrimonium";

 

Argumentatie

Overwegende dat er een tekort is aan beschikbare uren en bergruimte in de gemeentelijke sporthal de borre om in te spelen op alle vragen van de sportclubs;

 

Overwegende dat vzw Turn Around aangeeft teveel tijd te verliezen met steeds opbouwen en afbreken van de trampolines, dit bovendien fysiek zeer belastend is voor de trainers en ze dus een oplossing zoeken waarbij de trampolines kunnen blijven staan;

 

Overwegende dat de Bierbeekse sportclub Turn Around meer dan 300 leden telt, een kwaliteitsvolle jeugdwerking heeft en reeds heel wat successen boekte op lokaal, Provinciaal, Vlaams, Belgisch en Wereldniveau;

 

Overwegende dat de gemeente bereid is een perceel grond naast de huidige sporthal ter beschikking te stellen van de club om een trampolinehal op te bouwen;

 

Overwegende dat alle activiteiten (lessen, trainingen en wedstrijden) met trampolines voortaan zullen plaatsvinden in de daartoe voorziene trampolinehal, waardoor in de sporthal tijd en ruimte vrijkomt voor andere clubs;

 

Overwegende dat vzw Turn Around voor de bouw van een trampolinehal aan de borre beroep wil doen op een gemeentelijke investeringssubsidie;

 

Overwegende dat de club eveneens een subsidieaanvraag voor bovenlokale sportinfrastructuur zal indienen bij Sport Vlaanderen;

 

Overwegende dat de Vlaamse overheid in 2024 één oproep (deadline 31/03) lanceert naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen;

 

Overwegende dat vzw Turn Around zelf de nodige extra financiële middelen zal inbrengen om dit project mogelijk te maken;

 

Financiële gevolgen

Overwegende dat de nodige kredieten zijn voorzien op budgetartikel 2024/4.1.8.2/0742-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-4.1.8.2;

 

Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 19 maart 2024;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Aan vzw Turn Around een investeringssubsidie van € 500.000 toe te kennen voor de bouw van een trampolinehal aan de borre.

 

Artikel 2:

De voorziene investeringssubsidie wordt uitbetaald aan de vzw Turn Around na het voorleggen van en voor de waarde van de nodige facturen en bewijsstukken.

 

Artikel 3:

Vzw Turn Around dient, als begunstigde, te voldoen aan de voorwaarden van een open boekhouding. De rekeningen en verslagen inzake de werking en het beheer van de financiële toestand worden jaarlijks voorgelegd aan en gecontroleerd door het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Artikel 4:

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht om ter plaatse de aanwending van deze investeringstoelage te controleren. Van elke vastgestelde overtreding wordt een verslag voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Artikel 5:

Vzw Turn Around verbindt zich er toe, na de afwerking van de trampolinehal, een volledige afrekening te bezorgen aan de gemeente Bierbeek, waarin ook de andere subsidiekanalen worden opgenomen. Pas daarna wordt de toelage definitief vastgelegd.

 

Artikel 6:

De investeringssubsidie waarvan sprake is in artikel 1 kan teruggevorderd worden in het geval de in artikel 3 en 5 gestelde voorwaarden niet nageleefd worden, of als de vzw zich verzet tegen de in artikel 4 bedoelde controle.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.11. Sociale dienst - Protocol voor gegevensverwerking binnen de Vlaamse huisvestingstool in kader van opvang tijdelijk ontheemden (Oekraïners) tussen Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Wonen in Vlaanderen en gemeente en OCMW Bierbeek - Goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

De gemeenteraad is bevoegd op basis van de artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.

 

Artikels 41, j° en 162 uit de Grondwet met betrekking tot gemeentelijke autonomie.

 

Artikel 5 van de Europese Richtlijn 2001/55/EG van de raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (Richtlijn Tijdelijke Bescherming).

 

Artikel 8, §1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

 

Artikel 6, 1, e van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

 

Artikel 2.2., §1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 waarin de wetgever de lokale besturen bevoegdheden betreffende het woonbeleid heeft toebedeeld.

 

Het Europees uitvoeringsbesluit 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot de invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan.

 

Het Besluit van 8 april 2022 van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van de opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (BVR 8 april 2022).

 

Feiten en context

Het Vlaams gewest, vertegenwoordigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Wonen in Vlaanderen, legt een protocol voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen beide agentschappen en de gemeente en het OCMW van Bierbeek voor, in kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaamse aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen.

 

Adviezen

De DPO van gemeente en OCMW Bierbeek leverde op 27 september 2023 een gunstig advies af bij het ontwerp van dit voorgelegde protocol.

 

Argumentatie

Tot op heden neemt het diensthoofd Welzijn de rol als gemeentelijke coördinator in kader van Vlaamse Huisvestingstool op, met de deskundige patrimonium als back-up.

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het protocol voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen agentschappen Binnenlands Bestuur en Wonen in Vlaanderen, en de gemeente en het OCMW van Bierbeek in kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaamse aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen, goed.

 

Artikel 2:

De voorzitter en algemeen directeur ondertekenen de verklaring voor akkoord in naam van gemeente Bierbeek.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links Protocol VHT Oekraïne.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.12. Secretariaat - Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw - algemene vergadering op 23 maart 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde - bekrachtiging collegebeslissing d.d. 18 maart 2024

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

 

Feiten en context

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2024 houdende "Oprichting Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw - statuten, voordracht vertegenwoordiger AV en bestuurders BO, samenwerkingsovereenkomst stichtende leden - goedkeuring";

 

Gelet op de oproeping d.d. 11 maart 2024 voor de algemene vergadering van Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw, die zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2024 om 17 u;

 

Argumentatie

Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering van 23 maart 2024 een vertegenwoordiger dienst te worden aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dienst te worden vastgesteld;

 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw volgende punten bevat:

 1. Aanstelling voorzitter
 2. Aanstelling secretaris
 3. Goedkeuring operationele begroting
 4. Aanwerving directeur / coördinator
 5. Projectbegroting en private sponsoring
 6. Vaststelling profielen 2 inhoudelijke medewerkers
 7. Bekrachtiging bestuurders, voorzitter BO en 3 mandaathouders
 8. Data AV
 9. Varia

 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente de hoedanigheid moet hebben van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid van de gemeente;

 

Gelet op de collegebeslissing van 18 maart 2024 houdende 'Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw: algemene vergadering op 23 maart 2024: goedkeuren agenda & vaststelling van het mandaat - princiepsbeslissing';

 

Overwegende dat de algemene vergadering van Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw plaatsvond op 23 maart 2024 om 17 u;

 

Overwegende dat de gemeenteraad het mandaat van de afgevaardigde voorafgaand de algemene vergadering van Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw bijgevolg niet kon bepalen;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 18 maart 2024 waarin beslist werd de agenda van de algemene vergadering van Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw van 23 maart 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.14. Secretariaat - Vragenkwartiertje

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Kennisneming

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vragen van de raadsleden.

 

Publicatiedatum: 26/04/2024