Besluitenlijst - Gemeenteraad

Van 28 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Notulen en zittingsverslag d.d. 29 februari 2024

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 29 februari 2024 worden aan de raadsleden digitaal bezorgd op 20 maart 2024. Aan de raadsleden wordt gevraagd deze goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Aanvullend verkeersreglement dynamische eenrichting Kloosterstraat - aanpassing uren

De tijdsvensters van het dynamisch eenrichtingsverkeer in de schoolomgeving in de Kloosterstraat worden aangepast aan de effectieve tijdsduur van de verkeersbewegingen van ouders en scholieren naar en weg van de schoolomgeving enerzijds en van het tweerichtingsverkeer voor overige weggebruikers buiten deze tijdvensters anderzijds. De gemeenteraad keurt hiervoor is een aanpassing van het aanvullend verkeersreglement van 06/09/2018, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Punt bijlagen/links AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT DYNAMISCHE EENRICHTING KLOOSTERSTRAAT.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant betreffende de leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelweg F24 te Bierbeek - goedkeuring

Om de leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelweg F24 tussen Leuven en Boutersem de F24 te verbeteren sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst af met de provincie als partner in de realisatie van de fietssnelweg F24. Deze samenwerkingsovereenkomst houdt onder meer de opmaak van een leesbaarheidsplan in.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Ontwerp en uitvoering van speelzones aan de borre -  lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

De gemeenteraad keurt het bestek nr. 2024/BRM/526 en de raming voor de opdracht “Ontwerp en uitvoering van speelzones aan de borre”, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Onder Den Toren vzw - aanduiding van gemeentelijke afvaardiging in de algemene vergadering en het bestuursorgaan - goedkeuring

Er werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam Onder Den Toren. Het voorwerp van de vzw betreft het verzekeren van de dagelijkse werking van de Parochiezaal te Bierbeek.  De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering en in het bestuursorgaan van de vzw Onder Den Toren.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Mededelingen

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Politieverordening voor beperkte snelheidsovertredingen - goedkeuring

Op 1 mei 2023 trad het decreet van 31 maart 2023 over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid (hierna: hersteldecreet GAS 5) in werking. Dit hersteldecreet GAS 5 maakt een aantal aanpassingen noodzakelijk aan het huidige regelgevend kader betreffende de gemeentelijke administratieve geldboeten voor de beperkte snelheidsovertredingen. De gemeentelijke politieverordening van 27 oktober 2022 betreffende de beperkte snelheidsovertredingen dient daarom te worden aangepast.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Punt bijlagen/links POLITIEVERORDENING VOOR BEPERKTE SNELHEIDSOVERTREDINGEN.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Verklaring Initiatief Trustone voor lokale besturen - goedkeuring

TruStone is een internationaal MVO-Initiatief (maatschappelijk verantwoord ondernemen) voor de natuursteensector dat een samenwerkingsplatform biedt tussen Nederland en Vlaanderen om internationaal op te trekken in de strijd tegen kinderarbeid, voor duurzaamheid en voor gelijke lonen in de natuursteensector. De gemeenteraad keurt de verklaring Initatief Trustone voor lokale besturen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Grondinnames Neervelpsestraat - ontwerpen van authentieke akten - goedkeuring

Voor de aanleg van het fietspaden langs de Neervelpsestraat dient de gemeente nog verschillende percelen te verwerven. Deze percelen zijn weergegeven op het innameplan. Er werd een schattingsverslag opgemaakt en alle eigenaars ondertekende een verkoopbeloft. Er werden verschillende ontwerpen van authentieke akte voor verkoop opgemaakt. Deze liggen voor ter goedkeuring. De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om namens de gemeente de aktes te ondertekenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Trampolinehal vzw Turn Around: goedkeuring akte van recht van opstal

De vzw Turn Around wil een trampolinehal bouwen om tegemoet te komen aan de nood voor extra ruimte voor de trampolinesport. De gemeenteraad keurt een recht van opstal goed voor een gemeentelijk perceel waarop vzw Turn Around een trampolinehal kan bouwen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Investeringssubsidie vzw Turn Around voor de bouw van trampolinehal - goedkeuring

De vzw Turn Around wil een trampolinehal bouwen om tegemoet te komen aan de nood voor extra ruimte voor de trampolinesport. De gemeenteraad keurt een investeringssubsidie van € 500.000 aan vzw Turn Around, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Protocol voor gegevensverwerking binnen de Vlaamse huisvestingstool in kader van opvang tijdelijk ontheemden (Oekraïners) tussen Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Wonen in Vlaanderen en gemeente en OCMW Bierbeek - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt een samenwerkingsprotocol goed met het Vlaams gewest voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaamse aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Punt bijlagen/links Protocol VHT Oekraïne.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw - algemene vergadering op 23 maart 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde - bekrachtiging collegebeslissing d.d. 18 maart 2024

De gemeente heeft de e-mail van Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw betreffende de uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering die plaatsvond op 23 maart 2024, ontvangen op 11 maart 2024.  Omdat de algemene vergadering plaatsvond op 23 maart 2024 en er voorafgaand de zitting van de gemeenteraad een besluit genomen diende te worden, heeft het college van burgemeester en schepenen hierover een beslissing genomen op 18 maart 2024 die nu op de gemeenteraad van 28 maart 2024 ter bekrachtiging wordt voorgelegd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Vragenkwartiertje

Op het einde van de raad wordt een vragenkwartiertje voor de raadsleden georganiseerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.