Besluitenlijst - Gemeenteraad

Van 23 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Notulen en zittingsverslag d.d. 25 april 2024

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 25 april 2024 worden aan de raadsleden digitaal bezorgd op 15 mei 2024. Aan de raadsleden wordt gevraagd deze goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement - dynamische eenrichting Bergstraat/fietsstraat Bergstraat/landbouwweg Middelbosstraat & Sint-Hilariusgat - aanpassing uren dynamische eenrichting - goedkeuring

De tijdsvensters van het dynamisch eenrichtingsverkeer in de schoolomgeving in de Bergstraat worden aangepast aan de effectieve tijdsduur van de verkeersbewegingen van ouders en scholieren naar en weg van de schoolomgeving enerzijds en van het tweerichtingsverkeer voor overige weggebruikers buiten deze tijdvensters anderzijds. De gemeenteraad keurt hiervoor een aanpassing van het aanvullend verkeersreglement van 30 maart 2017 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Punt bijlagen/links Aanvullend verkeersreglement eenrichting Bergstraat.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement locaties voor het opladen van elektrische voertuigen horende bij de uitrol van publiek toegankelijke laadpunten - goedkeuring

Bierbeek rolt publieke elektrische laadinfrastructuur uit op strategische locaties en neemt hiertoe deel aan een concessie van de Vlaamse overheid. Parkeerplaatsen met een laadpaal worden voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen. Andere voertuigen mogen hierop niet parkeren.  De gemeenteraad keurt hiervoor een aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Punt bijlagen/links Aanvullend verkeersreglement elektrische laadplaatsen.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement autodelen - stand- en laadplaats voor Cambio-deelwagens - openbare parking Tiensesteenweg 89 - goedkeuring

De vereiste laadinfrastructuur voor de  stand- en laadplaats van de Cambio-autodeelvoertuigen is op de parking Tiensesteenweg klaar. De voorlopige stand- en laadplaats voor Cambio-autodelen op de parking aan het Buurthuis wordt opgeheven. De gemeenteraad keurt hiervoor is een aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Punt bijlagen/links Aanvullend verkeersreglement autodelen - openbare parking Tiensesteenweg 89.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Ondergronds brengen elektriciteitsleidingen bij de heraanleg van de voetpaden aan de Ruisbroekstraat - goedkeuring offerte

Bij de heraanleg van de voetpaden in de Ruisbroekstraat, zullen de elektriciteitsleidingen ondergronds worden gebracht. De gemeenteraad keurt de offerte goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Ondergronds brengen elektriciteitsleidingen bij de heraanleg van de voetpaden aan de Bruulstraat - goedkeuring offerte

Bij de heraanleg van de voetpaden in de Bruulstraat, zullen de elektriciteitsleidingen ondergronds worden gebracht. De gemeenteraad keurt de offerte goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Verbouwen en uitbreiden gemeenteloods (ABB 2024/01_OZB): goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Voor de verbouwing en uitbreiding van de gemeenteloods werd een openbare procedure gevoerd waarbij geen enkele geschikte offerte werd ontvangen. Deze procedure werd stopgezet. Een aangepast lastenboek, de nieuwe plaatsingsprocedure en de uit te nodigen firma's worden voorgelegd ter goedkeuring.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Dijledal: aanduiden afgevaardigde voor de algemene vergadering der aandeelhouders op 8 mei 2024 - bekrachtiging collegebeslissing 6 mei 2024

De gemeente heeft de aangetekende brief van Dijledal van 23 april 2024 betreffende de uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders dat plaatsvond op 8 mei 2024 om 20.00 u, ontvangen op 26 april 2024.

Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvond op 8 mei 2024 en er voorafgaand de zitting van de gemeenteraad een besluit genomen diende te worden, heeft het college van burgemeester en schepenen hierover een principebeslissing genomen op 6 mei 2024 die nu aan de gemeenteraad ter bekrachtiging wordt voorgelegd.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

De Lijn: algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2024 van De Lijn goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

EcoWerf: algemene vergadering 12 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 12 juni 2024 van EcoWerf goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

EthiasCo cvba: gewone algemene vergadering d.d. 13 juni 2024 - goedkeuren agenda & vaststellen van het mandaat

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 13 juni 2024 van EthiasCo goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

De Watergroep : algemene vergadering van 14 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 14 juni 2024 van De Watergroep goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Creat Services dv (voorheen TMVS dv): algemene jaarvergadering van 18 juni 2024 - goedkeuren agenda en bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene jaarvergadering van 18 juni 2024 van Creat Services dv goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Interleuven: algemene vergadering van 19 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2024 van Interleuven goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

IGO div: Algemene vergadering van 21 juni 2024: goedkeuren agenda & bepalen mandaat afgevaardigde

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2024 van IGO div goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 23 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Mededelingen

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Cultuurcentrum Bierbeek vzw - kennisneming agenda algemene vergadering 11 juni 2024 - goedkeuring voorstel afrekening 2023 – mandaat GR-leden op algemene vergadering

De statuten van de vzw en het decreet lokaal bestuur bepalen dat de jaarrekening van Cultuurcentrum Bierbeek vzw en de bijbehorende documenten vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 11 juni 2024 worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 23 mei 2024.

De gemeenteraad wordt gevraagd:

- de afrekening 2022 goed te keuren.

- haar afgevaardigden op te dragen om op de algemene vergadering het standpunt van de gemeenteraad in te nemen.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Velpestraat door gele onderbroken streep

Er wordt een parkeerverbod ingesteld in de omgeving van het kruispunt Culostraat - Weg tussen Weiden - Velpestraat via onderbroken gele strepen op de boordstenen langs de Velpestraat ter hoogte van de woning Weg tussen Weiden huisnummer 7.  De gemeenteraad keurt hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Punt bijlagen/links Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Velpestraat.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Opheffing gemeenteweg nr. 6 en chemin particulier - voorlopige goedkeuring

Met de aanvraag voor de omgevingsvergunning van 18 oktober 2018  heeft de KUL impliciet de vraag gesteld voor het opheffen van gemeenteweg nr.6 en de chemin particulier. De chemin particulier is al sedert de aanleg van de spoorlijn Brussel-Luik onderbroken. De chemin nr.6 loopt dwars over het erf van Transfarm tussen de gebouwen door. De chemin nr.6 is al geruime tijd in onbruik en doodlopend. De raad keurt de opheffing voorlopig goed. Na de definitieve goedkeuring van de opheffing van de chemin nr.6 kan het betrokken perceel verkocht worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Ondergronds brengen elektriciteitsleidingen bij de heraanleg van de voetpaden aan de Ridderstraat - goedkeuring offerte

Bij de heraanleg van de voetpaden in de Ridderstraat, zullen de elektriciteitsleidingen ondergronds worden gebracht. De gemeenteraad keurt de offerte goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Heraanleg Vinaafstraat en Noéstraat - bestek, plannen, lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

De gemeenteraad wordt gevraagd het bestek, de plannen, de lastvoorwaarden en de gunningswijzebestek voor de heraanleg van de Vinaafstraat en de Noéstraat goed te keuren. De opdracht wordt geraamd  € 390.573,78 inclusief btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Voorlopig onteigeningsbesluit perceel ‘Kraaiberg' - goedkeuring

De gemeente wil voor de aanleg van een intergemeentelijk recyclagepark een gedeelte van het perceel gelegen aan het Stenenkruis/Kraaiberg en momenteel eigendom van de NMBS, verwerven. Er wordt gekozen voor een onteigeningsprocedure gezien een minnelijke verwerving van dit perceel niet mogelijk bleek. De gemeenteraad keurt het voorlopig onteigeningsbesluit goed. De gemeente Bierbeek zal optreden als onteigenende instantie.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Punt bijlagen/links Voorlopig onteigenigsbesluit perceel Kraaiberg.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Buurtinformatienetwerken: evaluatieverslag 2022-2023 – kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de lokale politie: “Evaluatie buurtinformatienetwerken Bierbeek 2022-2023”.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Punt bijlagen/links BIN evaluatie 2022-2023.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

CVSO Bistro de borre: algemene vergadering d.d. 14 juni 2024 - goedkeuren agenda en bepalen mandaat afgevaardigde

De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed van CVSO Bistro de borre en bepaalt het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Vragenkwartiertje

Op het einde van de raad wordt een vragenkwartiertje voor de raadsleden georganiseerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.