Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 28 MAART 2024

 

 

AANWEZIG :

voorzitter-burgemeester :  Johan Vanhulst

schepenen :  Cil Cuypers, Jan Van der Velpen, Frederik De Buck, Lisa Hermans, Stefaan Van Haegenborgh

raadsleden :  Mia Ombelet, Sandra Noé, Hans-Kristof Carême, Karen Dourée, Els De Martelaer, Arnaud Recko, Ludo Aerts, Marijke Sterckx, Monda Wuytack, Walter Frooninckx, Maarten Van Schoonbeek, Hilde Delbecque, Hilde De Rous, Regine Rutsaert

algemeen directeur :  Peter Verlinden

VERONTSCHULDIGD :

raadslid :  Tie Vanbeselaere

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.1. Secretariaat - Notulen en zittingsverslag zitting d.d. 29 februari 2024

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

 

Gelet op artikels 1 §5, 32 en 33 van het huishoudelijk reglement door de OCMW-raad goedgekeurd;

 

Feiten en context

Overwegende dat de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de OCMW-raad van 29 februari 2024 digitaal bezorgd werden aan de raadsleden op 20 maart 2024;

 

Op voorstel van het vast bureau

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De op 20 maart 2024 digitaal bezorgde versie van de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 29 februari 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.3. Sociale dienst - Protocol voor gegevensverwerking binnen de Vlaamse huisvestingstool in kader van opvang tijdelijk ontheemden (Oekraïners) tussen Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Wonen in Vlaanderen en gemeente en OCMW Bierbeek - Goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van de artikels 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

 

Artikels 41, j° en 162 uit de Grondwet met betrekking tot gemeentelijke autonomie.

 

Artikel 5 van de Europese Richtlijn 2001/55/EG van de raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (Richtlijn Tijdelijke Bescherming).

 

Artikel 8, §1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

 

Artikel 6, 1, e van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

 

Artikel 2.2., §1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 waarin de wetgever de lokale besturen bevoegdheden betreffende het woonbeleid heeft toebedeeld.

 

Het Europees uitvoeringsbesluit 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot de invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan.

 

Het Besluit van 8 april 2022 van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van de opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (BVR 8 april 2022).

 

Feiten en context

Het Vlaams gewest, vertegenwoordigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Wonen in Vlaanderen, legt een protocol voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen beide agentschappen en de gemeente en het OCMW van Bierbeek voor, in kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaamse aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen.

 

Adviezen

De DPO van gemeente en OCMW Bierbeek leverde op 27 september 2023 een gunstig advies af bij het ontwerp van dit voorgelegde protocol.

 

Argumentatie

Tot op heden neemt het diensthoofd Welzijn de rol als gemeentelijke coördinator in kader van Vlaamse Huisvestingstool op, met de deskundige patrimonium als back-up.

 

Op voorstel van het vast bureau

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het protocol voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen agentschappen Binnenlands Bestuur en Wonen in Vlaanderen, en de gemeente en het OCMW van Bierbeek in kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaamse aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen, goed.

 

Artikel 2:

De voorzitter en algemeen directeur ondertekenen de verklaring voor akkoord in naam van OCMW Bierbeek.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links Protocol VHT Oekraïne.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.5. Sociale dienst - Actualisering toewijzingsreglement voor het verhuren van 2 appartementen gelegen in de Pastoriestraat 3 te 3360 Korbeek-Lo via een sociale insteek - Goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is bevoegd op basis van artikels 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

 

De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

De Recht op Maatschappelijke Integratie Wet van 26 mei 2002 (RMI-wet);

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018;

 

De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad van 31 maart 2022 betreffende de goedkeuring van de gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor het gebruik van de appartementen gelegen Pastoriestraat 3 in 3360 Bierbeek;

 

De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2022 betreffende de goedkeuring van het toewijzingsreglement voor het verhuren van 2 appartementen gelegen in de Pastoriestraat 3 te 3360 Korbeek-Lo via een sociale insteek;

 

Feiten en context

Dit toewijzingsreglement werd reeds goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en is sinds 1 oktober 2022 in voege.

 

Argumentatie

Tijdens de toepassing van het reglement is er naar boven gekomen dat de nummering van de 2 appartementen niet overal op dezelfde manier gebeurt. Met deze actualisering schakelen we de nummers van de appartementen gelijk met de postbusnummers in het gebouw zelf, namelijk: appartement 1 is het appartement met 2 slaapkamers (onderste appartement). Appartement 2 is het appartement met 1 slaapgelegenheid (bovenste appartement).

 

In de loop van 2024 komt er een appartement vrij en zal er opnieuw een toewijzingsprocedure opgestart worden. Om onduidelijkheden voor kandidaat huurders te vermijden, wordt het verschillend gebruik van appartementnummers in het huidige toewijzingsreglement met deze actualisatie weggewerkt.

 

Met deze actualisatie van het toewijzingsreglement worden er geen inhoudelijke wijzigingen aan het reglement doorgevoerd.

 

De aanpassingen in kader van de actualisatie worden in het geel gearceerd in deze beslissing.

 

Financiële gevolgen

Bij volledig verhuur van beide appartementen voor 1 jaar aan de maximale huurprijs, zullen er maximaal voor [(12 x 500) = (12 x 550)] € 12.600 aan huurinkomsten per jaar zijn.

 

Op voorstel van het vast bureau

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De twee appartementen gelegen Pastoriestraat 3 te Bierbeek – Korbeek-Lo te verhuren volgens het reglement houdende de vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzing bij de verhuring van de appartementen gelegen aan de Pastoriestraat 3 te Bierbeek – Korbeek-Lo.

 

Reglement houdende de vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden

en de toewijzing bij de verhuring van de appartementen

gelegen aan de Pastoriestraat 3 te Bierbeek

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Artikel 1

Alle bepalingen van dit reglement gelden vanaf 01-10-2022.

 

Hoofdstuk II - Inschrijvingsvoorwaarden

Artikel 2

Op datum van de inschrijving moet de inschrijver meerderjarig zijn.

 

Artikel 3 - Bepalingen inzake onroerende goederen

Op datum van de inschrijving mag de inschrijver, of één van zijn inwonende kinderen, geen woning in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebben.

 

Artikel 4 - Bepalingen inzake het inkomen

§ 1. Het gemiddeld maandelijks netto gezinsinkomen van de inschrijver mag voor de 3 voorafgaande maanden aan de inschrijving niet meer bedragen dan het bedrag van het leefloon van de categorie waartoe de inschrijver behoort, vermeerderd met 25%.

§ 2. Alle inkomens die in rekening worden genomen voor het berekenen van het recht op leefloon, worden in rekening genomen voor het berekenen van het gemiddeld maandelijks netto inkomen.

§ 3. De in § 1 en § 2 gestelde inkomens worden bewezen aan de hand van een financieel onderzoek door een maatschappelijk werker van de dienst Welzijn waarbij de inschrijver alle bankrekeninguittreksels van de afgelopen 3 maanden ter beschikking stelt van de maatschappelijk werker alsook het rijksregisternummer voor een controle via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

§ 4. Bij gebrek aan voornoemde bewijsstukken of bij gebrek aan medewerking bij het financieel onderzoek door de maatschappelijk werker van dienst Welzijn, is er geen inschrijving mogelijk.

§ 5. De inschrijver wiens inkomen de bovengrens bepaald in § 1 overschrijdt maar in schuldbemiddeling is bij een erkende dienst voor schuldbemiddeling of in een collectieve schuldbemiddeling in toepassing van artikel 1675 Ger. Wetboek, kan zich eveneens inschrijven na een sociaal-financieel onderzoek van een maatschappelijk werker van dienst Welzijn en een daaropvolgende positieve beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

 

Artikel 5 - Bevoegdheid OCMW Bierbeek

Op datum van de inschrijving moet de inschrijver onder de bevoegdheid van OCMW Bierbeek vallen zoals bepaald in de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Artikel 6 - Woonnood

§ 1. Inschrijvers die een specifieke woonnood hebben door zich, bovenop alle andere inschrijvingsvoorwaarden, in een van volgende situaties te bevinden:

        dakloosheid

        dreigende uithuiszetting

        onveilige woning

krijgen voorrang op inschrijvers die zich niet in een dergelijke situatie van specifieke woonnood bevinden.

 

§ 2. De specifieke woonnood dient vastgesteld te worden via een sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker van dienst Welzijn en een daaropvolgende positieve beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

 

§ 3. De inschrijver dient zich verplicht in te schrijven bij een woonmaatschappij in de regio. Wanneer de inschrijver een geschikt woonaanbod krijgt, wordt deze geacht hierop in te gaan. Het weigeren van een woonaanbod van een woonmaatschappij door een inschrijver kan leiden tot een nietigverklaring van de inschrijving.

 

Artikel 7 – Aanvraag tot inschrijving

De aanvraag tot inschrijving gebeurt schriftelijk aan het Vast Bureau, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek, aan de hand van het daartoe bestemde formulier. De kandidaat-huurders die voldoen aan de in dit reglement gestelde voorwaarden en wiens dossier volledig is, worden ingeschreven in het register der kandidaat-huurders.

 

Hoofdstuk III – Toewijzing

 

Deel A - Toewijzingscriteria

Artikel 8

Enkel de inschrijvers die opgenomen zijn in het register en voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk II van dit reglement, komen in aanmerking voor de toewijzing van een woongelegenheid.

 

Artikel 9 - Rationele bezetting

Bij de toewijzing van een woongelegenheid zal rekening worden gehouden met een gepaste bezetting van de woning in functie van de gezinssituatie, zijnde appartement 1 maximaal 4 personen en appartement 2 maximaal 3 personen.

 

Deel B - Toewijzingsprocedure

Artikel 10

De toewijzingen gebeuren door het vast bureau, op voorspraak van het BCSD, door middel van lottrekking van de ontvankelijk verklaarde aanvragen in het BCSD.

 

Artikel 11

Het vast bureau kan, op voorspraak van het BCSD, op een gemotiveerde manier afwijken van deze procedure en het appartement toewijzen aan een andere hulpbehoevende kandidaat-huurder.

 

Artikel 12 - Bekendmaking

De start van de aanvraag- en toewijzingsprocedure wordt bekendgemaakt via het infoblad, de website en de sociale media kanalen van het lokaal bestuur.

 

Hoofdstuk IV - Beëindiging

Artikel 13 - Kortlopende huurovereenkomst

De huurovereenkomst betreft een kortlopende huurovereenkomst die na maximaal 3 jaar eindigt.

 

Artikel 14 - Vroegtijdige stopzetting door de verhuurder

De huurovereenkomst wordt vroegtijdig stopgezet indien:

        de huurder zijn/haar verplichtingen niet langer nakomt

        de huurder de rationele bezetting overschrijdt zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder

        de huurder tijdens de duur van de huurovereenkomst een geschikt woonaanbod van een woonmaatschappij weigert.

 

Artikel 2:

De twee appartementen gelegen Pastoriestraat 3 te Bierbeek – Korbeek-Lo te verhuren via een huurcontract van bepaalde duur voor een periode van maximaal 3 jaar.

 

Artikel 3:

§ 1. De twee appartementen te verhuren mits betaling aan het OCMW van 1/3e van maandelijks netto gezinsinkomen van de inschrijver als huurprijs met een maximum van

 de voorgestelde huurprijzen:

        € 550 per maand voor appartement 1 met 2 slaapkamers (onderste appartement)

        € 500 per maand voor appartement 2 met 1 slaapgedeelte (bovenste appartement)

 

§ 2. De vaststelling van de huurprijs op basis van maandelijks netto gezinsinkomen van de inschrijver

wordt jaarlijks herzien (na looptijd van 1 jaar van het huurcontract).

 

Artikel 4:

De voorzitter van het Vast Bureau en de algemeen directeur te machtigen om vanwege het OCMW de huurovereenkomst te ondertekenen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links Reglement inschrijvingsvoorwaarden Pastoriestraat 3.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.6. Thuiszorg - Aanpassing prijsbeleid klusdienst aan huis in kader van verplaatsingen naar recyclagepark - Goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van de artikels 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2022 waarbij het (prijzen)beleid van de dienstverlening klusdienst aan huis goedgekeurd werd.

 

De beslissing van de gemeenteraad van 9 november 2023 waarbij het contantbelastingreglement voor inzameling op het recyclagepark vastgelegd werd voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025.

 

Adviezen

Het bijzonder comité voor de sociale dienst gaf in zitting van 5 maart 2024 een gunstig advies bij dit voorstel tot aanpassing van het prijsbeleid van de dienstverlening klusdienst aan huis.

 

Argumentatie

De huidige werkwijze zorgt voor enkele risico's en/of inefficiënties en is daarom aan herziening toe.

 

De nieuwe voorgestelde werkwijze levert onder andere volgende voor- en nadelen op:

        Voordelen:

        eenvoudige toegang tot en betaling in recyclagepark voor klusmedewerker.

        eenvoudige facturatiestroom door het aanrekenen van eenzelfde forfaitaire kost bij klanten.

        tijdswinst voor de klusmedewerker doordat hij na een bezoek aan het recyclagepark onmiddellijk zijn weg kan verderzetten zonder opnieuw bij de klant te moeten passeren.

        het zal eenvoudiger zijn voor de dienst om het aantal ritten naar het recyclagepark per jaar te rapporteren op basis van de gegevens van de OCMW-toegangskaart tot het recyclagepark.

        Nadelen:

        voor sommige klanten zal de forfaitaire prijs nadelig zijn, voor sommige klanten zal de forfaitaire prijs voordelig zijn, afhankelijk van de aard en het volume van wat er weggebracht moet worden.

 

De medewerker klusdienst aan huis is hoofdzakelijk op ronde met een dienstvoertuig met aanhangwagen. De aangerekende forfaitaire kost van € 9 stemt overeen met de toegangsprijs tot het recyclagepark van een personenvoertuig met aanhangwagen.

 

Op voorstel van het vast bureau

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het prijsbeleid klusdienst aan huis goed te keuren zoals in bijlage toegevoegd en hieronder uitgeschreven:

 

 1. Doel

Thuiswonende inwoners van Bierbeek met een zorg- en ondersteuningsnood zo lang mogelijk op een veilige manier thuis laten wonen door kleine kluswerken uit te voeren.

Daarbij neemt onze klusmedewerker een signaalfunctie op om extra zorg- en ondersteuningsnoden bij cliënten tijdig te signaleren aan onze maatschappelijk werkers van de dienst thuiszorg.

 

 1. Doelgroep

We voeren enkel klussen uit in en aan woningen van inwoners in Bierbeek die door omstandigheden (ouderdom, ziekte, handicap, ongeval, …) een zorg- en ondersteuningsnood hebben en die moeilijkheden ondervinden om hun directe woonomgeving (in en rond de woning) veilig en comfortabel te houden door het ontbreken van een sociaal netwerk, mantelzorgers, financiële middelen, etc.

Een maatschappelijk werker brengt de situatie van een zorgvrager in kaart via een (beperkt) sociaal onderzoek (telefonisch + huisbezoek).

 

 1. Mogelijks uit te voeren taken

We voeren enkel kleine en kortdurende klussen uit die de veiligheid en het wooncomfort van zorgbehoevende inwoners bevorderen of op een aanvaardbaar niveau houden/brengen.

Klussen worden enkel uitgevoerd op weekdagen (maandag tot en met vrijdag).

Klussen worden uitgevoerd tussen 8u – 12u en/of 12.30u – 16.30u.

We bieden klushulp aan volgens de beschikbaarheid van de dienst. Indien de klushulp niet kan doorgaan zoals gepland, wordt de cliënt zo snel mogelijk verwittigd door onze dienst.

Klustaken die we WEL kunnen uitvoeren:

        Kleine klussen (verstopte afvoerleidingen, lekkende kraan, lamp vervangen, loshangend stopcontact vastzetten, …)

        Losliggende vloertegels/gevelstenen/… terug vastzetten

        Installeren van kleine hulpmiddelen die de veiligheid en het comfort verhogen (vb: handvat aan het bad, douchesteun, …)

        Gras maaien (beperkte oppervlakte)

        Kleine snoeiwerken van laagstammig groen

        Toegangspaden schoon- of sneeuwvrij maken (vb: oprit, terras, tuinpad, …)

        Lage dakgoten reinigen

        Kleine schilder / behangwerken in functie van veiligheid en minimaal comfort.

        Beperkte opruimwerken die bijdragen aan de veiligheid in en rond de woning.

Klustaken die we NIET kunnen uitvoeren:

Algemeen: onze klusdienst aan huis werkt zonder pesticiden. Onze klusmedewerker kan jou informeren en adviseren over mogelijke alternatieven voor gebruik bij tuinonderhoud.

        Alle taken die niet bijdragen aan de veiligheid of minimale comfort van de zorgbehoevende inwoner.

        Werken in en aan woningen die niet als hoofdverblijfplaats gebruikt worden.

        Klustaken met als grootste doel meerwaarde aan de woning te creëren (vb: renovaties).

        Grote klustaken of herstellingen die meer dan een werkdag in beslag nemen.

        Klustaken die gespecialiseerde vakkennis en/of gereedschap vergen.

        Louter esthetische ingrepen.

        Schoorsteen vegen.

        Klustaken op hoogte (vb: dakwerken, hoogtewerken, hoge hagen snoeien, …)

        Poets- en opruimtaken (zolder/garage opruimen, wassen van voertuigen, rolluiken afwassen, plafonds afwassen, … ) die niet bijdragen aan veiligheid en/of wooncomfort.

        Onderhoud van moestuinen en bloemenweides

        Ontwortelen van bomen en struiken

        Leegmaken van woningen, tuinhuizen, …

        Ritten naar het recyclagepark die niet gelinkt zijn aan een door ons uitgevoerde klus.

        Herstellingen aan huurhuizen die ten laste zijn van de eigenaar.

 

 1. Verwachtingen naar de cliënt

        De cliënt ontvangt onze maatschappelijk werker voor een huisbezoek;

        Indien de cliënt geen inkomensgegevens aanlevert, wordt de maximumprijs van € 30 per uur aangerekend;

        De cliënt is aanwezig gedurende de uitvoering van de klus;

        De cliënt zorgt ervoor dat onze medewerker de klus in veilige en comfortabele omstandigheden kan uitvoeren;

        Alle nodige klusmaterialen worden standaard door de cliënt zelf aangeleverd. Basis klusgereedschap voorziet de dienst zelf;

        De cliënt richt zich met een aanvraag telkens tot de dienst thuiszorg via de gekende contactgegevens. De cliënt maakt geen nieuwe afspraken rechtstreeks met de klusmedewerker;

        Indien de cliënt door omstandigheden de geplande hulp wilt annuleren, doet de cliënt dit ten laatste de werkdag voordien voor 12u. Indien de cliënt laattijdig annuleert, kan het aantal geplande uren klushulp toch gefactureerd worden aan de cliënt door het OCMW.

        Per dagdeel (voor- of namiddag) heeft de klusmedewerker recht op 15 minuten pauze. Deze pauze wordt als gepresteerde tijd aangerekend. De cliënt stelt zich hoffelijk op ten opzichte van de klusmedewerker en stelt drinkbaar water ter beschikking aan de klusmedewerker;

        De cliënt biedt de klusmedewerker geen geschenken, giften of fooien aan. De klusmedewerker aanvaardt deze niet;

        De cliënt behandelt onze klusmedewerker op een correcte en respectvolle manier. Elke vorm van discriminatie of grensoverschrijdend gedrag wordt niet aanvaard en kan onmiddellijke stopzetting van de hulpverlening tot gevolg hebben.

        Er wordt niet gerookt in ruimtes waar de klusmedewerker aan het werk is.

 

 1. (Aanvraag)Procedure
  1. Inwoners van Bierbeek kunnen elke werkdag (maandag tem. vrijdag) een aanvraag doen:

        Telefonisch via onthaal van dienst Welzijn: 016 46 10 74

        Per mail via thuiszorg@ocmwbierbeek.be

 1. Onze maatschappelijk werker neemt contact op om:

        in te schatten of de aanvrager binnen de doelgroep valt;

        om in te schatten of het een klus is die binnen het takenpakket van onze klusdienst valt;

        om noodzakelijke gegevens / bewijsstukken op te vragen;

        om eventueel een afspraak voor een huisbezoek te maken;

 1. Onze maatschappelijk werker voert een huisbezoek uit of stuurt de klusmedewerker op voorhand al eens langs om de situatie / aard van de klus in te schatten;
 2. De cliënt ondertekent de prijsberekening;
 3. De klus wordt ingepland, de cliënt ontvangt telefonisch, per mail of per brief een verwittiging;
 4. De klus wordt uitgevoerd door onze klusmedewerker. Dit kan enkel op weekdagen tussen 8u – 12u in de voormiddag en 12.30u – 16.30u in de namiddag;
 5. De prestatielijst wordt ingevuld door de klusmedewerker en voor akkoord afgetekend door de cliënt;
 6. Onze administratie factureert maandelijks op basis van de gepresteerde uren die ingevuld zijn op de prestatielijst.

Indien onze dienst oordeelt dat de hulpvraag niet binnen onze doelgroep of mogelijkheden valt, proberen we de cliënt steeds door te verwijzen naar externe dienst(en).

 

 1. Prijsberekening algemeen

Elke cliënt betaalt een bedrag per uur afhankelijk van diens persoonlijke situatie. Hiervoor vraagt onze maatschappelijk werker het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting op.

Uitzonderlijk kan er per individu een prijsafwijking toegekend worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op basis van een gemotiveerd sociaal verslag van de maatschappelijk werker.

 

Inkomensgrens

Bijdrage klusjesdienst per uur

Prijsafwijking door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op voorstel van de maatschappelijk werker.

Individueel te bepalen obv sociaal/financieel onderzoek.

Recht op Verhoogde Tegemoetkoming (VHT)

€ 10 per uur

Geen VHT en Netto belastbaar gezinsinkomen

≤ € 30.583,38

€ 20 per uur

Geen VHT en Netto belastbaar gezinsinkomen

> € 30.583,38

OF

Inkomensgegevens worden niet aangeleverd

€ 30 per uur

 

        Verplaatsingskosten zijn inbegrepen, uitgezonderd extra verplaatsingen in functie van de uit te voeren klus (naar de bouwmarkt, recyclagepark, etc.).

        De aangerekende tijd is de tijd die onze klusmedewerker effectief aanwezig is bij de cliënt, inclusief verplaatsingstijd in kader van de uitgevoerde klus (naar de bouwmarkt, etc.)

        Onze klusmedewerker vult per klus een prestatielijst in, die na afloop van de klus door de cliënt getekend wordt voor akkoord.

 

 1. Prijsberekening rit recyclagepark

Zoals eerder aangegeven voert onze klusmedewerker enkel ritten uit naar het recyclagepark indien die gelinkt zijn aan een door ons uitgevoerde klus.

Hiervoor wordt er per rit een forfaitaire kost van € 9 (= kost personenwagen met aanhangwagen) aangerekend op het factuur van de cliënt. Hierin is inbegrepen:

        Toegang tot het recyclagepark

        Kilometervergoeding verplaatsing klusmedewerker

        Gespendeerde tijd van de klusmedewerker

Inkomensgrens

Aangerekende kost rit recyclagepark

Prijsafwijking door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op voorstel van de maatschappelijk werker.

€ 9 per rit

Recht op Verhoogde Tegemoetkoming (VHT)

€ 9 per rit

Geen VHT en Netto belastbaar gezinsinkomen

≤ € 30.583,38

€ 9 per rit

Geen VHT en Netto belastbaar gezinsinkomen

> € 30.583,38

OF

Inkomensgegevens worden niet aangeleverd

€ 9 per rit

 

 1. Disclaimer persoonsgegevens (aanvinken indien akkoord)

        “Ik geef hierbij de toestemming aan de dienst thuiszorg van lokaal bestuur Bierbeek om, indien dit noodzakelijk is voor de verdere dienstverlening en/of begeleiding, mijn gegevens door te geven aan andere organisaties zoals andere thuiszorgdiensten (dienst gezinszorg, poetsdienst, dienst thuisverpleging, …), een mutualiteit, etc. (deze opsomming geldt bij wijze van voorbeeld en is niet exhaustief). De gegevens die aan deze organisaties kunnen worden doorgegeven zijn onder andere identificatiegegevens, contactgegevens en zorg- en welzijnsaspecten. Ik heb te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.”

 

        Ondergetekende neemt kennis van het feit dat de dienst thuiszorg van OCMW Bierbeek in lijn met de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG /GDPR) werkt. Door thuiszorg af te nemen bij dienst thuiszorg van OCMW Bierbeek gaat ondergetekende akkoord met het integrale privacybeleid van lokaal bestuur Bierbeek dat terug te vinden is op https://www.bierbeek.be/privacy-gdpr-cookies

 

        Ondergetekende geeft hierbij toelating aan het OCMW van Bierbeek om inlichtingen en gegevens op te vragen bij de kruispuntbank sociale zekerheid.

 

 

Opgemaakt in Bierbeek op [DATUM] en ondertekend voor akkoord:

 

 

De cliënt      Maatschappelijk werker dienst thuiszorg

 

 

 

 

 

 

Artikel 2:

Bovenstaande beleid klusdienst aan huis tegelijkertijd te gebruiken als afsprakenovereenkomst met de klant.

 

Artikel 3:

De maatschappelijk werkers van de dienst thuiszorg te machtigen om de afsprakenovereenkomst met klanten te ondertekenen in naam van lokaal bestuur Bierbeek.

 

Artikel 4:

Dit prijzenbeleid minstens 1x per legislatuur opnieuw e evalueren en indien nodig te vernieuwen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Punt bijlagen/links 2024_Beleid_Klusdienst_aan_huis_Bierbeek_aanpassing_recyclagepark.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.2. Secretariaat - Mededelingen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Kennisneming

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.4. Sociale dienst - Samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en lokaal bestuur Bierbeek - Goedkeuring

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Beslissing

MOTIVERING

Juridische gronden

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van de artikels 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 februari 2017 om een samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB Leuven en OCMW Bierbeek met betrekking tot activering van leefloongerechtigden en equivalent leefloongerechtigden goed te keuren.

 

Feiten en context

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil 120.000 extra Vlamingen aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen wordt naar voor geschoven als één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie.

 

Op 19 januari 2024 was er overleg tussen VDAB en de lokale besturen Lubbeek, Boutersem en Bierbeek. Op basis van dit overleg werkte VDAB een voorstel tot actieplan tussen VDAB en lokale besturen Lubbeek, Bierbeek en Boutersem uit dat bij dit punt toegevoegd is.

 

Argumentatie

De VDAB is vragende partij om de samenwerking tussen henzelf en lokale besturen Bierbeek, Boutersem en Lubbeek te officialiseren via een samenwerkingsovereenkomst die halfjaarlijks geëvalueerd wordt.

 

De halfjaarlijkse evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst wordt gekoppeld aan het reeds bestaande overleg in kader van de Sociale ActiveringsCluster Hageland (SACHA) om vergaderlast voor medewerkers maximaal te beperken.

 

Op voorstel van het vast bureau

 

STEMMING :

Eenparig aangenomen.
 

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt volgende samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en lokaal bestuur Bierbeek goed:

 

Deel I. Algemene doelstelling

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen wordt naar voor geschoven als één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie.

Aan de lokale besturen wordt dus gevraagd om mee te werken aan een duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers, met betrokkenheid van lokale partners uit allerlei sectoren.

Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen VDAB Vlaams-Brabant en de lokale besturen Bierbeek, Boutersem en Lubbeek.

 

Er zijn drie centrale ambities:

        Meer mensen aan de slag

        Veerkrachtige en toekomstgerichte ondernemingen

        Sterkere loopbanen en een stimulerend leerklimaat

 

Deel II. Principes voor een operationele werking

Er werden 10 samenwerkingsprincipes in overleg tussen VDAB, VVSG en afgevaardigden van lokale besturen vastgelegd. Ze worden als toetsingskader gehanteerd bij de opmaak van acties.

 

We plaatsen de burgers/inwoners centraal en geven deze ruimte om talenten en passies te ontwikkelen in functie van een duurzame match op de arbeidsmarkt. Werkgevers creëren werk en burgers zitten aan het stuur van hun loopbaan.

We werken aan meer eigenaarschap bij de organisaties en hun medewerkers. We nemen initiatieven om de betrokkenheid van medewerkers bij deze samenwerking te verhogen (verbeteracties met een resultaat- en doelgericht kader).

We bouwen onze samenwerking uit tot een solide organisatienetwerk, waarin elke partner de eigenheid bewaart en waarin we informatie, middelen, activiteiten en competenties delen om samen resultaten te boeken.

We werken vanuit een holistische visie op de ‘klant’ en stimuleren niet-beroepsactieven om stappen te zetten naar de arbeidsmarkt.

Differentiatie in de samenwerking is een sleutel tot oplossingen op maat van doelgroepen en werkingsgebieden (sociale groep, gemeenschap, wijk, gemeente, regio).

Door clustering van samenwerkende OCMW’s ondersteunen we de activerende rol van OCMW’s en vergemakkelijken we de samenwerking met VDAB. Tegelijkertijd bevorderen we de intergemeentelijke samenwerking. De regie van de lokale besturen inzake lokale sociale economie breiden we uit tot een regie ‘lokaal werkgelegenheidsbeleid’.

We werken aan betere gegevensuitwisseling zodat we de gebundelde informatie kunnen inzetten ten gunste van de dienstverlening aan onze inwoners.

We maken elkaars dienstverlening meer toegankelijk en passen een ‘inclusie-toets’ toe zodat een begeleidingsaanbod dat nu al door de andere partner(s) wordt geboden, beschikbaar komt voor doelgroepen die daar vandaag nog geen gebruik van maken.

We maken de meerwaarde van de samenwerking zichtbaar voor gebruikers en medewerkers. We tonen de voordelen van samenwerking. Door de samenwerking ook meetbaar te maken, krijgen we zicht op de impact van de samenwerking.

 

Deel III. Streven naar zichtbare resultaten

De lokale besturen Bierbeek, Boutersem, Lubbeek en VDAB hebben gezamenlijke actiedomeinen bepaald met zichtbare resultaten voor onze klanten (werkzoekenden, werkgevers, werknemers, burgers,...).

       
Thema 1: Meer mensen aan de slag
Thema 2: Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
Thema 3: Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat
 

Het actieplan wordt halfjaarlijks besproken en geëvalueerd op de stuurgroep. Acties kunnen bijgevoegd, bijgestuurd of afgevoerd worden.

 

Deel IV. Overlegstructuur

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst en voor de realisatie van het actieplan. Er worden afspraken gemaakt wat betreft de inbreng en verantwoordelijkheid van elke partner.  Deze stuurgroep zal samenvallen met de halfjaarlijkse beleidsevaluatie van de dienstverlenende organisatie SACHA.

        Voor VDAB: netwerkmanager lokale besturen

        Voor de lokale besturen: de medewerkers van Sacha van de betrokken besturen en de hierbij betrokken beleidsmedewerkers van de lokale besturen Bierbeek, Boutersem en Lubbeek.

Een eventuele werkgroep komt samen met een bepaald doel of een bepaalde opdracht. 

Deel IV. Duur

Deze overeenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van ondertekening en kan stilzwijgend verlengd worden.  Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat dit in hoofde van de andere contractant eender welk recht doet ontstaan. Betwistingen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden in onderling overleg afgehandeld en indien dit niet zou lukken, voorgelegd aan een door de partners aanvaarde bemiddelende instantie.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het voorstel actieplan goed.

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn machtigt de algemeen directeur en voorzitter om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

 

OZ.7. Secretariaat - Vragenkwartiertje

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Kennisneming

Het vast bureau neemt kennis van de vragen van de raadsleden.

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.